Σχετικά με το έργο

 

Math-GAMES - Games And Mathematics in Education for adultS
Compendiums, Guidelines and Courses for Numeracy Learning Methods
Based on Games
Erasmus+ Project No.: 2015-1-DE02-KA204-002260

 

Πληροφορίες για το έργο

Το έργο  «Math-GAMES - Games And Mathematics in Education for AdultsCompendiums, Guidelines and Courses for Numeracy Learning Methods Based on Games (Παιχνίδια Μαθηματικών- Παιχνίδια και Μαθηματικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων- Συλλογές, Οδηγίες  και Μαθήματα για τους τρόπους ανάπτυξης αριθμητικού αλφαβητισμού  βασισμένων σε παιχνίδια)»  συντάσσει μια συλλογή και ένα οδηγό μεταφρασμένα σε 9 γλώσσες , με σκοπό να δώσει απαντήσεις σε δυο καίρια ερωτήματα ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνει τον αριθμητικό αλφαβητισμό  στην εκπαίδευση:

1. Πώς μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό των  ανειδίκευτων ατόμων ώστε να προωθήσουμε την κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή στην κοινωνία μας;

α. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα κίνητρα για την εκπαίδευση ενηλίκων χρησιμοποιώντας παιχνίδια;

β. Πως μπορούμε να προσφέρουμε εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης χρησιμοποιώντας παιχνίδια;

γ. Πώς μπορούμε να παρέχουμε πληροφορίες για πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων;

2. Πώς μπορούμε να διασώσουμε παραδοσιακά και δημοφιλή παιχνίδια διαφορετικών χωρών;

Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα συλλέξουν αληθινά παραδείγματα, στα οποία τα παραδοσιακά παιχνίδια θα μπορούσαν να φέρουν άτομα χαμηλής ικανότητας εκτός απομόνωσης και  να βοηθήσουν τη συμμετοχή τους στην κοινωνία. Για το συγκεκριμένο αυτό σκοπό του έργου η κινητικότητα των  εκπαιδευτών είναι απαραίτητη. Σε άλλες περιπτώσεις  ειδικευμένα άτομα θα παίξουν παιχνίδια με ανειδίκευτα άτομα. Τα αποτελέσματα αυτών είναι  τα βιβλία «Παιχνίδια Μαθηματικών- Συλλογή  Γνωστών  Παραδοσιακών Παιχνιδιών (Math-GAMES Compendium of Famous Traditional Games)», τα οποία θα είναι μεταφρασμένα σε 9 γλώσσες.

Μετά από αυτό οι εταίροι θα αποδείξουν , πως τα παραδοσιακά παιχνίδια θα μπορούσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα εκμάθησης τους για μια καλύτερη κατανόηση , ειδικά για ανειδίκευτα  άτομα . Το αποτέλεσμα είναι το βιβλίο «Παιχνίδια Μαθηματικών - Οδηγοί Εκμάθησης Αριθμητικής (Math-GAMES Numeracy Learning Guidebooks)» σε 9 γλώσσες .

 Στο τρίτο μέρος του έργου οι  εταίροι θα αποδείξουν εφαρμόζοντας και  ελέγχοντας κατά τη διάρκεια μαθημάτων και σεμιναρίων ότι τα  παιχνίδια μεταξύ ατόμων με διαφορετικές δεξιότητες βοηθούν  την κοινωνική ενσωμάτωση και, έτσι, τα παραδοσιακά παιχνίδια θα διασωθούν μεταδίδοντας τα σε άλλα άτομα. Το αποτέλεσμα είναι  το βιβίο "Παιχνίδια Μαθηματικών- Σεμινάρια κατάρτισης καθηγητών (Math-GAMES Teacher Training Course)", τα οποία θα διεξάγονται για τα επόμενα 10 χρόνια σε διάφορες χώρες. Η ηλεκτρονική παρουσίαση του σεμιναρίου, το σεμινάριο και  τα σεμινάρια  κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα.

Τέλος θα δημοσιευετεί το βιβλίο  «Παιχνίδια Μαθηματικών-‘Εκθεση αξιολόγησης». Είναι μια έκθεση σχετικά με το έργο, την εργασία, τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τους διαγωνισμούς στα σχολεία, τις συναντήσεις και την αξιολόγηση. Το βιβλίο  «Παιχνίδια Μαθηματικών- Έκθεση έργου» θα δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα.

Συνολικά, το έργο δίνει παραδείγματα ορθής πρακτικής, και συμβουλές για τη δημιουργία σεμιναρίων εκμάθησης  της αριθμητικής με την χρήση παραδοσιακών παιχνιδιών σε άτομα κανονικής και χαμηλής ικανότητας.

Στο τέλος του έργου " Παιχνίδια Μαθηματικών – Παιχνίδια  και Μαθηματικά στην Εκπαίδευση Ενήλικων - Συλλογές, Οδηγίες και Μαθήματα για τους τρόπους εκμάθησης  της αριθμητικής βασισμένες σε παιχνίδια»  ", θα έχουμε συντάξει 9 συλλογές και 9 οδηγούς, και τα δύο διαθέσιμα ως τυπωμένα βιβλία και ως ηλεκτρονικά βιβλία, μια ιστοσελίδα, στην οποία θα παρουσιαστούν όλα τα εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και μια λεπτομερή σχετική έκθεση, π.χ.:

  • Μια εκτεταμένη λίστα των διαφόρων παραδοσιακών διακρατικών παιχνιδιών (φωτογραφίες, οδηγίες για τα  παιχνίδια), τα οποία μπορούν να παρέχουν κοινωνική ενσωμάτωση. Παραδοσιακά παιχνίδια θεωρούνται  τα επιτραπέζια παιχνίδια, τα παιχνίδια με κάρτες,  τα παιχνίδια ρόλων, οι θεατρικές πράξεις, τα δημοτικά θεατρικά παιχνίδια  , π.χ.. αλλά όχι τα παιχνίδια με υπολογιστή.
  • Ένα γενικό, σύντομο θεωρητικό μέρος σχετικά με το θέμα: "Η κοινωνική ενσωμάτωση και η συμμετοχή των χαμηλά-ειδικευμένων ατόμων με τη χρήση παραδοσιακών παιχνιδιών". Το μέρος αυτό θα πρέπει να καταδείξει στους μαθητές  στην εκπαίδευση ενηλίκων τη σημασία της χρήσης των παιχνιδιών στη διδασκαλία και τις εξατομικευμένες ευκαιρίες μάθησης που αυτά προσφέρουν σε κάθε ένα ξεχωριστά.
  • Παραδείγματα  καλής πρακτικής από τις συμμετέχουσες χώρες και οργανισμούς, και τους τρόπους κοινωνικής ενσωμάτωσης των χαμηλά-ειδικευμένων ατόμων χρησιμοποιώντας  παραδοσιακά παιχνίδια (φωτογραφίες και περιγραφή της δραστηριότητας, τόπος και χώρα, επιδράσεις  στους ανθρώπους).
  • Παραδείγματα καλής πρακτικής από τις συμμετέχουσες χώρες και οργανισμούς, σχετικά με τους τρόπους πληροφόρησης των χαμηλά ειδικευμένων ατόμων για θέματα  πρόσβασης στις υπηρεσίες  δια βίου μάθησης στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα τους.
  • Περιγραφή της προέλευσης των παιχνιδιών και της συμβολικής τους σημασίας, π.χ. παιχνίδια σχετικά με "την αιχμαλωσία και την απελευθέρωση", τη γέννηση, την τελετουργία, κ.λπ.
  • Συνεντεύξεις των συμμετεχόντων στο φυσικό προσωπικό τους χώρο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια συλλογή από αυθεντικές μαρτυρίες .
  • "Παραστάσεις  παιχνιδιών" μπροστά σε μικρού μεγέθους ακροατήρια, στα οποία  στη συνέχεια θα δίνεται η ευκαιρία να ερμηνεύσουν και να παίξουν  τα παιχνίδια με τους χαμηλότερα ειδικευμένους συμμετέχοντες, με τους συμμετέχοντες ως ακροατήριο.
  • Βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και τεκμηρίωση μερών  του έργου ώστε να ανέβουν στην ιστοσελίδα του έργου.