Μαθηματικά Παιχνίδια

Math-GAMES

Παιχνίδια και Μαθηματικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιτομή, Οδηγός και Μαθήματα για Αριθμητική Μέθοδοι Μάθησης βασίζεται σε Παιχνίδια

Ευρωπαϊκή + Πρόγραμμα Erasmus
Νο 2015-1-DE02-KA204-002260

    

 

Math-GAMES download

Math-GAMES
in Facebook

 Math-GAMES
in YouTube

 Math-GAMES
Structure

 Math-GAMES
Target Group

 Math-GAMES
Methodology

 Math-GAMES
in EPALE