Μαθηματικά Παιχνίδια

Math-GAMES

Παιχνίδια και Μαθηματικά στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιτομή, Οδηγός και Μαθήματα για Αριθμητική Μέθοδοι Μάθησης βασίζεται σε Παιχνίδια

Ευρωπαϊκή + Πρόγραμμα Erasmus
Νο 2015-1-DE02-KA204-002260

    

 

Math-GAMES
εν Facebook

Math-GAMES 
εν YouTube

δομή
του έργου

ομάδα-στόχος
του έργου

Math-GAMES
μεθοδολογία

Math-GAMES εν EPALE

Κατεβάστε την πνευματική παραγωγή του έργου εδώ!