Относно проекта

 

Math-GAMES - Games And Mathematics in Education for adultS
Compendiums, Guidelines and Courses for Numeracy Learning Methods Based on Games
Erasmus+ Project No.: 2015-1-DE02-KA204-002260

Математически игри Игри и математика в образованието за възрастни –  
сборници, насоки и курсове за математическите методи в обучението, базирани на игри
Erasmus+
Проект No.: 2015-1-DE02-KA204-002260

 

Проектът "Математически игриИгри и математика в образованието за възрастни –  сборници, насоки и курсове за математическите методи в обучението, базирани на игри" има за цел да осигури публикуването на сборник и наръчник в превод на 9 езика, като по този начин да даде отговор на два основни въпроса за употребата на тези методи в обучението

 1. Как можем да намалим броя на нискоквалифицираните възрастни, за да насърчим социалната интеграция и гражданска ангажираност?
  1. Как можем да засилим стимула на възрастните да се обучават, използвайки игри?
  2. Как можем да предложим подходящите образователни модели на индивидуално обучаващите се посредством игри?
  3. Как можем да предоставим информация за достъпа до образователни услуги за възрастни?
 2. Как можем да запазим традиционните и популярни игри в различните страни от изчезване?

По време на проекта партньорите ще събират реални примери за влиянието, което традиционните игри биха оказали за изваждането на нискоквалифицираните възрастни от изолация и включването им в социалните практики. В този етап е необходима мобилност на обучители. В други етапи на проекта средноквалифицирани лица ще играят тези игри заедно с нискоквалифицираните. Резултатът ще бъде "Математически игри сборник с популярните традиционни игри" – книги на 9 езика.

В следващата фаза партньорите по проекта ще установяват и демонстрират как традиционните игри могат да бъдат включвани в образователните програми с цел по-добро разбиране на материала, особено от нискоквалифицирани лица. Резултатът ще бъде публикуване на сборник "Математически игри наръчник за числови методи в обучението" – издание на 9 езика.

По време на третия етап на проекта партньорите ще докажат посредством тестване в реални курсове и семинари, че практикуването на игри от хора с различно ниво на квалификация може да подпомага социалната интеграция. Също така то подпомага запазването на традиционните игри чрез споделяне на знанието за тях с повече хора. В резултат ще бъде публикуван Наръчник "Математически игри обучителен курс за учители", който ще може да се прилага в обучението за възрастни през следващите 10 години в различни държави. Електронната презентация, семинарът и обучителният курс за учители ще бъдат публикувани на английски език.

Ще бъде публикуван и обобщен анализ „Математически игри – тестване и оценка“. Това е отчет по проекта, за работата по него, за дейностите, съпътстващи уроците, училищните състезания, срещите и вътрешната оценка. Отчетът за резултатите от проекта „Математически игри“ ще бъде публикуван на английски език.

Проектът представя примери за добри практики и насоки за реализацията на обучителни курсове, в рамките на които средно и нискоквалифицирани лица могат да повишават математическата си грамотност посредством традиционните игри

В края на проекта "Математически игриИгри и математика в образованието за възрастни –  сборници, насоки и курсове за числовите методи в обучението, базирани на игри" ще има издадени 9 сборника и 9 наръчника, налични и в книжно тяло, и като електрони книги, уебсайт, в който ще бъде представен целият материал, насоки за обучителния курс за учители и детайлен отчет за проекта, включващ например:

 • Списък с различните традиционни, транснационални игри (снимки и инструкции за игра), които способстват социалната интеграция. Традиционните игри могат да бъдат настолни игри, игри с карти, ролеви игри, фолклорни игри с театрални възстановки и т.н., но не и компютърни игри.
 • Обща, по-теоретична част по темата: “Социална интеграция и включване на нискоквалифицирани лица посредством традиционните игри”. Тя следва да демонстрира на обучителите колко ценно може да бъде включването на игри в уроците за възрастни и да предложи подходящи образователни възможности на индивидуално обучаващите се.
 • Някои примери за добрите практики от участващите страни и организации за това как нискоквалифицираните лица са социално интегрирани чрез употребата на традиционните игри (снимки и описание на дейностите, място и държава, обществен ефект).
 • Някои примери за добрите практики от участващите страни и организации за това как нискоквалифицираните лица получават достъп до информация за институциите и организациите, предлагащи продължаващо обучение за възрастни.
 • Описание на произхода на игрите и тяхното символно значение, например игри, възпроизвеждащи хвани и пусни”, раждане, ритуали и т.н.
 • Интервюта с участници, проведени в техните домове, приемни институции и т.н., с цел създаването на сборник с автентични свидетелства за ролята на игрите в обучението
 • Игрите в действие, реализирано пред малки аудитории от лица, на които се дава възможността да интерпретират игрите и да ги представят пред публика от нискоквалифицирани лица.
 • Видео- и фото- заснемане и документиране на части от проекта, които ще бъдат качени на проектния уебсайт.