Относно партньорите

 

 

Volkshochschule Schrobenhausen

Volkshochschule Schrobenhausen e. V. е типичен немски образователен институт за възрастни, разположен в град Шробенхаузен в селските местности между Мюнхен и Инголщад в Бавария. В продължение на повече от 65 години обучението на възрастни Шробенхаузен не се организира от града, а от неправителствената организация VHS. По този начин обществените фондове се усвояват оптимално

В Volkshochschule Schrobenhausen се предлагат повече от 300 курса, водени от около 100 лектора два пъти годишно, като цифрите са ориентировъчни. „VHS Schrobenhausen“ винаги улавя пулса на времето и добавя нови курсове в програмата си, но не организира курсове по заявка. Приблизително 3000 участника (обучаеми) се записват в рамките на една учебна година в Volkshochschule Schrobenhausen.

Предлагат се много видове курсове, тук са някои от най-типичните примери:

 • Чуждоезиково обучение
 • Немски за неговорещи немски лица
 • Основни IT курсове, изчислителни методи, обработка на изображения и смятане
 • Основни юридически и икономически курсове
 • Курсове за опазване на природата и екология
 • Шивашки и кулинарни курсове, танци и спорт
 • Курсове по здравеопазване
 • Строителни курсове

Всички възрастни без оглед на възраст, неспособност, ментални проблеми, пол или националност могат да участват в курсовете. Предлагат се специални оферти за лица които искат да се завърнат на работа или имат нужда да наваксат с основните на своята образователна степен.

Име: ШНАЙД Роланд/ SCHNEIDT Roland
Име: БИКЕЛ Бено/ BICKEL Benno
Име: ХАУСКНЕХТ Хайнрих/ HAUSKNECHT Heinrich
Име: МУР Волфганг/ MURR Wolfgang

 


Cyprus Mathematical Society

Cyprus Mathematical Society“ е неправителствена организация, създадена в Кипър през 1983 г. и регистрирана в Министерството на вътрешните работи. По настоящем е най-голямата научна организация в Кипър с над 800 члена. Дейностите на  Cyprus Mathematical Society“  включват организирането на  всички местни математически състезания, а също и някои международни като Балканската математическа олимпиада за различни възрастови групи и SEEMOUS за студенти в университета. Другите й дейности включват организирането на годишна конференция за Математически науки и образование и серия от Средиземноморски конференции за Обучение по математика, организирани в различни средиземноморски страни.

Име: Григорис МАКРИДИС / MAKRIDES Gregoris
Име: Андреас ФИЛИПУ / PHILIPPOU Andreas
Име: Костас ПАПАЯНИС / PAPAYIANNIS Costas
Име: Антри ШАРАЛАМБОС / CHARALAMBOUS Antri
Име: Симула ХРИСТОДУЛУ / CHRISTODOULOU Simoula

 


 

KRUG Youth Center

Младежки център КРЪГ

Младежки център КРЪГАрт движение КРЪГ”, е НПО в обществена полза, специализирана в арт дейности, културни проучвания, неформално образование за възрастни, интеркултурно взаимодействи и промотиране на културна памет. От 2001 г. организацията работи в Кърджалийски регион, където живее най-голямата част от турското малцинствено население на България

КРЪГ има две основни структури – разположени в Кърджали и в село Дъждовница, община Кърджали. Първата структура се нарича Евроцентър за културни политики и образование и предлага програми за обучение по изкуство и култура. Основана е през  2001 г. в и функционира в собствена сграда, разположена в централната градска част на Кърджали в т.нар. Клуб-галерия КРЪГ. Втората се нарича Европейска младежка културна къща и представлява регионален център за културни проучвания, изследвания, дебати, обучения и европейски резидентни програми. Създадена е през 2004 г. в село Дъждовница, където 100% от населението е от турското етническо малцинство.  

Населението на в областния град Кърджали е смесено християни и мюсюлмани, и тук живеят заедно българи, турци, арменци, помаци, евреи, гърци роми. Селското население в общината, населяващо 117 главно планински тип села, е изцяло мюсюлманско и застаряващо. В общината живеят голям брой  деца и младежи, които са двуезични – те говорят турски език в семействата си и изучават български в училище. Тази ситуация и съществуващата културна изолация водят до наличието на голям брой нискообразовани лица, а последвалата ниска квалификация се репродуцира от поколение на поколение, независимо от факта, че младежите боравят с интернет и социални мрежи, а възрастните – не. Грамотност, математически знания, наука и технологии са в основата на продължаващото обучение и инструмент към по-добра заетост и включването на тези групи в обществото. 

Главните целеви групи на дейностите на КРЪГ са младите хора, нискоквалифицираните възрастни, културни и политически мениджъри, участници във формирането на политиките за местно, регионално и междукултурно развитие. Лицата, включени в проекта, са: работещи във или членове на местните читалища в малки населени места, обучители в курсове за възрастни, младежки лидери и лица, идентифицирали нуждата си от надграждане на уменията си по време на проучвателната фаза, както и млади доброволци

Продължаващи дейности: Международна програма за арт резиденти „Арт хоризонти” (2004- досега), регионален фестивал „Мултикултурният град” (2008 досега), Национален мониторинг за младите хора в малките населени места и селските райони (2014-2015), 4-странен проект за разработване на „Пътна карта за работа на младежки артобщности чрез трансформиране на социалната среда” (2015-2017), дебютни проекти на млади автори, медийни кампании.

Име: Радост НИКОЛАЕВА-КОЕН
Име: Галина ДИМОВА

 


Association Connexion Roumanie

Сдружението цели да представи румънската култура на Европа в контекста на европейската интеграция на Румъния и съпътстващия интеркултурен диалог, като промотира активното европейско гражданство.

Дейности:

 • Срещи, дебати, концерти, пърформанси във Франция, Белгия и Молдова в партньорство с различни организации и сдружения като Румънският дом в Париж, ICR Париж,  ICR Брюксел, Парижки дом за студентски инициативи и т.н.
 • През 2011 г. в партньорство с две организации осъществява проект по програма Грюндвиг „Гласът на жените“ (Voix des Femmes).
 • Участие със собствен щанд на панаири на книгата в Париж (2007, 2008), Брюксел (2011), Образователното изложение в Париж (2007).
 • Като един от основателите на Европейската федерация на културните сдружения в региона Ил-дьо-Франс е съорганизатор на културната програма по повод Деня на Европа в Париж,  11-ти окръг през 2008 и 2009 г.
 • Разпространение на румънски книги и преса (2006).
 • Участие в LLP GRUNDTVIG „Elderly memories (2010-2012). 
 • Участие в проектите Voix et voies des Femmes en Europe (2011-2013), International Poetic Alphabet (Europoems) (2012-2014),  Open Government in Europe (OpenGovEU) (2014-2015).

 

Име: Каталина-Михаела ВОЙКАН/ VOICAN Catalina-Mihaela

 


Agentur Kultur e.V.

„Agentur Kultur e.V.“ е създадена и регистрирана като общност за планиране и реализация на културни и образователни дейности с регионално, национално, европейско и глобално измерение. „Agentur Kultur e.V.“  организира семинари, конференции, изследователски проекти, учебни пътувания в сътрудничество с обществени организации и институции, ангажирани главно в сферата на обучението за възрастни. Специален интерес за организацията представляват междупоколенческият обмен, различията и сходствата между млади и възрастни.

Главни теми:

 1. Устойчиво развитие и екологично образование
 2. Интеркултурно обучение и комуникации
 3. Здравно образование
 4. Семейство и партньорство
 5. Културно наследство и културно обучение

Agentur Kultur e.V.“ работи главно в региона на Мюнхен и Щутгарт. Участва в няколко европейски проекта: GRUNDTVIG Learning Partnerships, GRUNDTVIG Workshop, GRUNDTVIG Multilateral Project,  LEONARDO DA VINCI Partnership, а по настоящем – Erasmus + KA2 strategic partnership GLASS - Good Life and Sustainability – като координираща организация.

В рамките на проекта „ИГРИ“ ще сътрудничим с организации от региона на Мюнхен и Щутгарт, и от националната мрежа, които се занимават с културни образователни проекти.

Име: Д-Р Юрген ХАЛБЕРЩАД / DR HALBERSTADT Jürgen
Име Клаус МЮЛЕР / MÜLLER Klaus

 


2nd Gymnasium of Messini

2nd Gymnasium of Messini се намира близо до столицата на Месиния. Въпреки че гръцката икономика се опира главно на туризма, Каламата и още повече регион Месиния все още се разглеждат като дестинации извън основните маршрути.

Месини е провинциален град с 4000 жители, които се изхранват главно от селскостопански дейности и най-вече от отглеждането на смокини и маслинови дръвчета. Месиния все още е неразвита туристическа дестинация, независимо от близостта й до морето. В региона живеят доста имигранти, главно от Албания, България и Полша, които работят основно в селското стопанство. Техните деца посещават местните училища и в повечето случаи се нуждаят от специално внимание и подкрепа.

В училището работят общо 20 учители а посещаемостта е от 140 ученика на възраст от 12 до 15  години.

 

Име: Теодорос ЦАВГЕТИС/ ZAVGETIS Theodoros

 


Istituto Comprensivo Cena

Институтът „IC Cena се намира на територията на Черветери, град и община в провинция Рим регион Лацио. Училището се посещава от около 700 ученика, разделени на начален и гимназиален курс, и разполага с компютърна лаборатория с 14 работни места, около 10 интерактивни мултимедийни екрана и 2.0 класна стая, изградена по проект, одобрен за период от 5 години.

В последните години населението на Черветери нараства бързо, а това води до промяна в социалната и икономическата специфика на района. Градът става все по-нееднероден. Това е установимо и в самото училище като поредица от социо-културни динамики:

 • Липса на културни и социални разпознаваеми знаци;
 • Нарастващ приток брой на чужденци;
 • Наличие на семейства с икономически затруднения и проблеми със социалната интеграция, които изискват допълнителни образователни грижи;
 • Голям брой нискоквалифицирани възрастни.

В този контекст на продължителни и радикални промени училището трябва да бъде първото  място на социализация и за учениците, и за семействата – място, предоставящо възможност за синхронизация между всекидневните морални, социални и религиозни ценности на различните участници, често твърде различни едни от други.

По тази причина е необходимо да се развие разбирането за потенциала на всеки човек, за да се засили неговата лична мотивация, самочувствие и независимост. Целта е да се предотврати и намали броят на нискоквалифицирани лица, да се избегнат различните форми на социално изключване, да се промотира социалната интеграция и да се насърчи участието на тези групи в обществото.

В кръга от инициативи на училището са включени новите техологии и интернационализация на дейностите. Предлагат се курсове по английски език за възрастни с цел с цел увеличаване на възможностите за активна комуникация на друг език с различни хора. Предлагат се също компютърни курсове за възрастни като част от свободно избираемата програма за обучение, насочена камъ интеграция на участниците в националната и европейската култура.

Име: Домелита ДИ МАДЖИО / DI MAGGIO Domelita
Име: Лаура ТИМПАНО / TIMPANO Laura

 


Asociatia Femeilor Jurnaliste din Romania "Ariadna"

ARIADNA PROFILE (NGO)

Дата на регистрация:   31 юли 1992 г., съдебно решение 275, сектор 1 Съд на Букурещ

Цели на организацията: дискриминационни проблеми, промотиране на женския активизъм в гражданското общество

Предишни занимания: дискриминационни проблеми, политическо участие, образование, образът на жените (медия, изкуства), насилието срещу жените, женски изследвания, човешки права на жените, мир и въоръжени конфликти, деца в нужда

Членство: 440 члена (журналисти, писатели, артисти, психолози)

Продължаващи дейности: симпозиуми (“Жените в политиката”), културни събития представяне на книги, университетски лекции (Dallas People’s University-1992-1993: ”Женска планета”), Клуб Ариадна, поетични представления (театрална пиеса Мария Танасе, 1993); публикации в пресата върху образа на жената в радио и ТВ програми, медини публикации есета, книги); Спрете насилието! Масмедиите и насилието срещу жени – програма, финансирана от PHARE LIEN (1996-1997),GE-ME-RO – Пол/ Медия/Румъния (Жените и медиите в румънското посткомунистическо общество) в сътрудничество с международния център за жени (ITW), Амстердам (1998-2000), Демокрация и не-насилие през третото хилядолетие Жените срещу насилието (1999), програма, финансирана от USIS в съдействие с Института за превенция на криминалните престъпления на румънската полиция; радио програма „Животът ти е цената” (Радио Румъния, програма Младеж, 2002-2003) за превенция и борба срещу трафика на хора; мониторинг на парламентарните и президентски избори в Румъния със 100 наблюдатели (2004); участие във форума Пекин+10 в Люксембург, организиран от Люксембургското председателство на ЕС, оценяващ правителствените политики за равни възможности (2005).

Членство във:

 • Национален консултативен женски съюз на Румъния (1995);
 • Участие в партньорски програми съвместно с Дружеството на Румънските журналисти, със Съюза на журнилестите и румънското национално радио
 • Член на Групата за обществен натиск на Румънските жени

 

Име: Жоржета АДАМ / ADAM Georgeta

 


FPA BENIASSENT

FPA Beniassent е образователен център за възрастни, който предлага формално и неформално образование за възрастни. Има филиали в градовете Косентайна и Муро в региона на Валенсия, югоизточна Испания

Центърът предлага широко разнообразие от курсове, подпомагащи социалната, гражданската и културната интеграция на студентите, както и техните възможности за по-добра заетост чрез повишаване на квалификациятаПрез учебната 2015/2016 година броят на обучаващите се надвишава 1400 душиКурсовете и уъркшопите се осъществяват от 9 преподаватели на пълен работен ден и 16, които работят почасово.

Ето някои от курсовете, които предлагаме:

 •  Четене, писане и основни умения (математика, нови технологии...)
 •  Курсове за получаване на диплома за завършено средно образование
 •  Курсове по испански език за имигранти
 •  Езикови курсове (каталонски, английски, френски, немски езици...)
 •  Подготовка за приемни изпити за постъпване в университет или за професионална гимназия
 •  Информационни и компютърни технологии – различни нива
 •  Театър, музика, занаяти (рисуване с маслени бои, обработка на текстил, грънчарство, реставрация на мебели...), гимнастика, йога...
 •  Екологично образование и др.

Целевата група са главно:

 • Безработни младежи, незавършили средно образование, застрашени от риск за социално изключване.
 • Лица между 35 и 55 г., които се нуждаят от нов тип компетенции, за да се реинтегрират на пазара на труда.
 • Възрастни (някои от тях неграмотни), които искат да научат някои основни умения или да ги усъвършенстват (някои от тях са неграмотни), за да получат по-добра интеграция в обществения и културен живот на града.
 • Имигранти, които се нуждаят да научат езика и да се запознаят с културата на приемащата ги страна, за да получат работа и да се интегрират в обществото.

Име: Кристина ЛОРЕНЦ БЕРЕНГЮЕР / LLORENS BERENGUER Cristina
ИмеХосе Антонио ГИТИЕРЕЗ / GUTIERREZ Jose Antonio

 


Yeni Kuşak Educator Association (partner from 01.09.2015 to 30.04.2016)

"Yeni Kuşak Educators Association" е сдружение на учители, училищни директори, ученици и семейства с деца. Сдружението работи в Истанбул, в една от най-гъсто населените общини в града, в която живеят над 1 милион души. Населението на Истанбул е 17 милиона жители. Като резултат на тази свръхпопулация съществуват много проблеми, за които се търси решение. Официалните учебни центрове са недостатъчни, за да решат тези проблеми от ежедневието на гражданите. Затова сдружение като това допринасят за решение на тези проблеми.

Повечето от семействата в общината са емигрирали в Истанбул от страната по икономически и/или културни причини. Те имат по 3-5 деца, родители трябва да работят, за да осигурят живота на семейството в големия град. Като правило те нямат достатъчно време за семейството си. Бабите и дядовците обикновено живеят заедно с младото семейство или наблизо. Възрастните хора нямат възможността да прекарват ефективно времето си. Те са живели в селата през целия си живот, но сега трябва да свикнат с градския живот. Ние лесно можем да достигнем до тези хора и да ги поканим на нашите събития и активности. Това ще им помогне да се интегрират в градския живот и да се социализират по-лесно

Нашето сдружение организира и пикници за семействата, а това е много важна дейност, защото няма достатъчно зелени площи в града, поради бързото застрояване, което кара хората да пътуват надалеч, за да достигнат зелените местности. Организираме и състезания между възрастните хора, които посещават нашата организация. Сред тях има хора от Черноморския регион, Западна Анадола и всички други части на Турция, така че те носят памет за различни традиции. Този проект ще даде добра възможност да представим и съхраним част от това културно разнообразие.

Друга важна част от местното население са имигрантите от Сирия в Истанбул, бягащи от войната в Сирия. Те се нуждаят от различна помощ. Планираме да започнем активна работа и с тях.

Име: Селим Емре ГЮЛЕР/ GÜLER Selim Emre
Име: Мохамед ДЖАМ/ CAM Muhammed